Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 460/RMČ/2014


k návrhu Strategického plánu rozvoje na období 2015 - 2025 a Akčního plánu na období 2015 - 2016Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informace o plnění podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - projekt Strategického plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi


II. s c h v a l u j e


návrh Strategického plánu rozvoje na období 2015 - 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a návrh Akčního plánu na období 2015 - 2016 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


projednat a zveřejnit dokumenty, které jsou přílohou tohoto usnesení se zástupci laické i odborné veřejnosti dle podmínek stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - projekt Strategického plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi

T: 6. 8. - 20. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK