Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 465/RMČ/2014


k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most těmto nájemcům:

• paní Kateřině Kaňkové

• MUDr. Haně Mitáčkové

• PhDr. Janě Schaeferové

• panu Vítězslavu Sedlákovi


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Ilonu Šťastnou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasila s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v ZŠ Gen Janouška paní Kateřině Kaňkové, MUDr. Haně Mitáčkové, PhDr. Janě Schaeferové a panu Vítězslavu Sedlákovi

T: 15. 8. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška, OPKČ