Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014


č. 466/RMČ/2014


k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 1000 m 2 , k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 1000 m 2 , k. ú. Kyje, panu Petrovi Fibigerovi, se sídlem Babákova 2160, Praha 4, za účelem využití k parkování firemních nákladních vozidel

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence správy a využití majetku MHMP k pronájmu části pozemku parc. č. 2668/1, k. ú. Kyje


T: 15. 8. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI