Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 8. 2014

 

č. 474/RMČ/2014

ke stanovení výše ceny silové elektřiny na období počínající dnem 1. 11. do 31. 12. roku 2014 a pro rok 2015 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
 

Rada městské části Praha 14

 

I.    s c h v a l u j e

 

 individuální cenovou nabídku silové elektřiny společnosti Pražská energetika, a. s., na  období počínající dnem 1. 11. do 31. 12. roku 2014 a pro rok 2015 ve výši  1 160 Kč/MWh, která bude  závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené  správě nemovitostí  MČ Praha 14

 

II.    s o u h l a s í

        s uzavřením jednotlivých smluv o dodávce elektrické energie na období počínající         dnem 1. 11. do 31. 12. roku 2014 a pro rok 2015 pro objekty ve svěřené správě         nemovitostí MČ Praha 14 se společností Pražská energetika, a. s., se sídlem Na         Hroudě 1492/4, Praha 10

 

III.   u k l á d á

         Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

 

  1. zajistit seznámení společnosti Pražská energetika, a. s., s rozhodnutím Rady MČ Praha 14 a odeslání akceptačního formuláře
    T: 8. 8. 2014
  2. zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14 s individuální cenovou nabídkou silové elektřiny na období počínající dnem 1. 11. do 31. 12. roku 2014 a na rok 2015                                      
    T: 31. 8. 2014

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OSMI, OŘEŠ, SMP -14, a .s.