Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


92. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 9. 2014


č. 528/RMČ/2014


k návrhu na přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" a "Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v roce 2014"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

doporučení grantové komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí grantů z programů "Příspěvek na zajištění služby" a "Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v roce 2014" (přílohy č. 1, č. 2 a č. 3)

II. s c h v a l u j e

přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


1. přidělení grantů v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 2


2. přidělení grantů v oblasti "Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti v roce 2014" dle přílohy č. 3


IV. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové , zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na přidělení grantů dle bodu III. tohoto usnesení T: 30. 9. 2014


2. informovat žadatele o výsledcích grantového řízení T: 17. 9. 2014

3. zajistit uzavření smluv s žadateli dle přílohy č. 1 T: 30. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS