Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 642/RMČ/2014


k návrhu na využití opčního práva a prodloužení nájemní smlouvy č.j.: 16/SMP/09 na dalších 5 let a na souhlas s prodloužením doby užívání vybavení ubytovacího zařízení v prostoru restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


prodloužení nájemní smlouvy č.j.: 16/SMP/09 ze dne 16. 12. 2009, včetně dodatku č. 2, v souladu s čl. V. této smlouvy na dalších pět let od 15. 12. 2014 do 14. 12. 2019 pro nájemce prostoru restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9, společnost Ability Czech s.r.o., se sídlem Radimovická 1413, Praha 4, IČ: 27893014


II. s o u h l a s í


s prodloužením doby užívání vybavení ubytovacího zařízení nábytkem a elektrospotřebiči na dalších pět let od 15. 12. 2014 do 14. 12. 2019 dle dodatku č. 1, pro nájemce prostoru restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9, společnost Ability Czech s.r.o., se sídlem Radimovická 1413, Praha 4, IČ: 27893014


III. n e s o u h l a s í


s opčním právem na dalších pět let


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a . s. o prodloužení nájemní smlouvy č.j.: 16/SMP/09 včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na dalších pět let od 15. 12. 2014 do 14. 12. 2019 v prostoru restaurace a ubytovny v objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9 a o nesouhlasu s opčním právem na dalších pět let

T: 14. 12. 2014

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce