Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 707/RMČ/2014


k návrhu na odvolání a jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady Správy majetku Praha 14, a .s.


I. o d v o l á v á


ke dni 15. 12. 2014 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a . s.


Pavla Maška

Ing. Břetislava Vodáka

Josefa Ťoupala

MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou

Bc. Jana Rambouska

Ing. Petra Hukala


II. j m e n u j e


ke dni 16. 12. 2014 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a . s.


Pavla Maška

Josefa Ťoupala

MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou

Ing. Petra Hukala

Viktora Šímu

Ing. Karla Meda


III. s c h v a l u j e


odměňování členů představenstva a dozorčí rady v následujícím funkčním období ve výši:

předseda dozorčí rady a představenstva 5.000 Kč/měsíc

člen dozorčí rady a představenstva 3.000 Kč/měsíc


IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a . s. o tomto rozhodnutí Rady městské části Praha 14, jednající ve funkci valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s.

T: 31. 12. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: SMP- 14, a . s.