Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014

č. 709/RMČ/2014

 

k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. z ř i z u j e

tyto komise:

II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu členů komisí

T: 31. 1. 2015

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra