Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 712/RMČ/2014


k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14
Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. organizační strukturu odboru kancelář starosty od 1. 3. 2015


2. organizační strukturu odboru řízení ekonomiky a školství od 1. 1. 2015 a od 1. 5. 2015


3. organizační strukturu odboru občanskosprávního od 1. 1. 2015


4. organizační strukturu odboru sociálních věcí a zdravotnictví od 1. 1. 2015


II. r u š í


1. ke dni 28. 2. 2015 pracovní místo projektového koordinátora ve tř. 10 v odboru kancelář starosty


2. ke dni 30. 4. 2015 pracovní místo referentky - asistentky ve tř. 7 v odboru řízení ekonomiky a školství


3. ke dni 31. 12. 2014 pracovní místo referenta vnitřních věcí a ověřování tř. 7 v odboru občanskosprávním


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 1. 2015, 1. 3. 2015, 1. 5. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů, KT-PO