Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 727/RMČ/2014


k uzavření pachtovních smluv na pozemek parc. č. 2099, k. ú. Kyje s vlastníky sousedních pozemkůRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením pachtovních smluv na část pozemku parc. č. 2099 o výměře 13 m 2 s vlastníkem pozemku parc. č. 2101 a na část pozemku parc. č. 2099 o výměře 9 m 2 se spoluvlastníkem pozemku parc. č. 2098, vše v k. ú. Kyje, za cenu 11 Kč/m 2 /rok

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření pachtovních smluv na část pozemku parc. č. 2099 o výměře 13 m 2 s vlastníkem pozemku parc. č. 2101 a na část pozemku parc. č. 2099 o výměře 9 m 2 se spoluvlastníkem pozemku parc. č. 2098, vše v k. ú. Kyje

T: 31. 12. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI