Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014


č. 730/RMČ/2014


k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., která se týká i pozemků v katastrálním území Černý Most a HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s převodem pozemků parc. č. 49/2, 72/1, 232/485, 232/488, 232/490, 237/4 a 237/14, k. ú. Černý Most, a parc. č. 1072/251, 1072/252 a 1072/255, k. ú. Hloubětín, z majetku hl. m. Prahy do majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., v rámci směny pozemků za pozemky na území jiných městských částí

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence správy a využití majetku MHMP

T: 31. 12. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI