Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 271/RMČ/2015


k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 764, Rochovská ul.,

Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


pořadí dvou vylosovaných žadatelů na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14, dle odst. A) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. s c h v a l u j e


1. přidělení bytu na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 o velikosti 2 + kk v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, dle odst. B) přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. druhého vylosovaného v pořadí jako náhradníka na přidělení bytu, dle odst. C) přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 na dobu určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 6. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS