Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 275/RMČ/2015


k návrhu stanoviska MČ Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů o záměru "Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje (duben 2015)"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s doplněnou dokumentací oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), o záměru "Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje (duben 2015)" , v rozsahu přílohy 3 zákona


II. n e s o u h l a s í


s umístěním záměru označeného jako "ekologická likvidace vozidel" dle územního plánu SÚ hl. m. Prahy do funkční plochy VN - nerušící výroba a služby; jeho zařazení je výjimečně přípustné v plochách VS - výroba, skladování a distribuce


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zaslat stanovisko MČ Praha 14 k záměru "Dušan Urban - ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje (duben 2015)", odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy


T: 29. 5. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR