Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


13. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 5. 2015


č. 282/RMČ/2015


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"

II. r o z h o d l a

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Dětské centrum Paprsek, IČ: 708 75 413

III. s c h v a l u j e

smlouvu, která bude uzavřena s vybraným uchazečem dle přílohy č. 1

IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

1. zajistit seznámení uchazečů s rozhodnutím zadavatele k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci formou komplexní činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"

2. zajistit uzavření smlouvy s vybraným uchazečem

T: 31. 5. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ