Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 601/RMČ/2015


vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby "Bytový dům Lehovec"Rada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s hlavními údaji a novým řešením záměru "Bytový dům Lehovec" dle dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) zpracované projektovou kanceláří AIP, Ing. arch. J.Kačer a Ing. Z.Jager v 03.2015


II. s o u h l a s í


výjimečně s umístěním bytového domu Lehovec ve funkčním území SV - G, jehož funkce pro bydlení dosahuje 73% podílu celkové kapacity území vymezené danou funkcí


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci na umístění stavby "Bytový dům Lehovec" společnosti CPI Servisec, a.s., Vladislavova 1391/17, Praha 1

T: 30. 11. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR