Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 602/RMČ/2015


k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Bayton Alfa, Vladislavova 1390/17, Praha 1Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím daru od obchodní společnosti Bayton Alfa, Vladislavova 1390/17, Praha 1, jehož účelem je podpora při realizaci sportovních, volnočasových, ekologických či kulturních aktivit, úprav parků, veřejných prostranství či financování a provozu občanského vybavení k podpoře výše uvedených aktivit


II. s c h v a l u j e


darovací smlouvu uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít darovací smlouvu mezi MČ Praha 14 a obchodní společností Bayton Alfa, Vladislavova 1390/17, Praha 1, IČ: 241 99 028

T: 30. 11. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, KS OÚR