Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 607/RMČ/2015


k zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka užitkového automobilu pro městskou část Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka užitkového automobilu pro městskou část Praha 14"


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka užitkového automobilu pro městskou část Praha 14"

T: 15. 12. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OPKČ