Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


24. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 11. 2015


č. 610/RMČ/2015


k postupu při odstranění havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ ZelenečskáRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


podání žádosti o spolufinancování investiční akce související s odstraněním havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská

II. s c h v a l u j e


postup při zajištění dodávek a prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská mimo směrnici o zadávání veřejných zakázek QS 74- 01 a následnou realizaci za podmínky přidělení dotačních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy

III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. zajistit všechny nezbytné úkony potřebné k zajištění realizace odstranění havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská

T: 31. 12. 2015
2. předložit Radě MČ Praha 14 výsledky poptávkového řízení na zajištění dodávek a prací souvisejících s odstraněním havarijního stavu kuchyně v hlavní budově MŠ Zelenečská

T: 30. 11. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ