Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 162/RMČ/2016


vyjádření městské části Praha 14 k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí na umístění stavby "rozšíření pavilonu Škoda - NH CAR ČERNÝ MOST"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s celkovým řešením záměru "rozšíření pavilonu Škoda - NH CAR ČERNÝ MOST" podle dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracované Ateliérem Ing. arch. Radim Hubička, datované 02.2016


II. p o ž a d u j e


nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu této stavby doplnit výsadbu na sousedním pozemku parc. č. 2599/39 k. ú. Kyje ke zkvalitnění parkové plochy dle odsouhlaseného návrhu


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci pro územní řízení na umístění stavby "rozšíření pavilonu Škoda - NH CAR ČERNÝ MOST" panu Ing. arch. R. Hubičkoví, Dolanská 339/3, Praha 6


T: 31. 3. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OV