Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 240/RMČ/2016


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"

II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnějąí nabídky uchazeče, který se umístil 1. v pořadí, a to: MY DVA group a.s., se sídlem Praha 7, Osadní 1053/28, PSČ 170 00, IČ: 290 30 684 k veřejné zakázce malého rozsahu "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016" s rozhodnutím zadavatele

T: 10. 5. 2016

2. zajistit v souladu § 82 ZVZ uzavření smlouvy k veřejné zakázce "Vybavení Z© městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"


T: 31. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©