Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 242/RMČ/2016


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

"Rekonstrukce povrchů hřią» M© Bobkova 766, ČM II"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchů hřią» M© Bobkova 766, ČM II"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchů hřią» M© Bobkova 766, ČM II"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchů hřią» M© Bobkova 766, ČM II" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchů hřią» M© Bobkova 766, ČM II"


T: 31. 5. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©