Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 243/RMČ/2016


k zahájení podlimitní veřejné zakázky "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice" zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice" zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


2. obchodní podmínky uvedené ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice"


3. zahájení podlimitní veřejné zakázky "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice" zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


II. j m e n u j e


komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi k veřejné zakázce "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice" (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení podlimitní veřejné zakázky "Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice" zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

T: 10. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ