Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 244/RMČ/2016


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

"Workoutové hřiště Jahodnice"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Workoutové hřiště Jahodnice"


2. návrh zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Workoutové hřiště Jahodnice"

T: 30. 5. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP, OPKČ, OŘEŠ