Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


35. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 2. 5. 2016


č. 249/RMČ/2016


ke stanovení výše ceny zemního plynu na rok 2017 pro objekty ve svěřené správě

nemovitostí MČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


individuální cenovou nabídku společnosti Pražská plynárenská, a. s. k dodávce zemního plynu na rok 2017 ve výši 479 Kč/MWh, která bude závazná pro všechna odběrná místa v objektech ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14


II. s o u h l a s í


s uzavřením jednotlivých smluv o dodávce zemního plynu na rok 2017 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 se společností Pražská plynárenská, a. s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37/38, PSČ 110 00


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit seznámení všech subjektů zřízených a založených MČ Praha 14 s individuální cenovou nabídkou zemního plynu na rok 2017

T: 31. 5. 2016


2. zajistit uzavření jednotlivých smluv o dodávce zemního plynu na rok 2017 mezi subjekty zřízenými a založenými MČ Praha 14 a společností Pražská plynárenská, a.s.


T: 15. 12. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ, OI, SMP-14, a. s., Praha 14 kulturní