Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


48. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 28. 11. 2016


č. 623/RMČ/2016


k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení dotačního programu v oblasti příspěvek na zajištění služby v celkové výši 300.000 Kč pro rok 2017 podle příloh č. 1 - 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14

2. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v programu "Příspěvek na zajištění služby" podle přílohy č. 4


II. p o v ě ř u j e


komisi pro sociální věci, jmenovanou usnesením č. 27/RMČ/2015 ze dne 22. 1. 2015 hodnocením žádostí o dotaci v programu "Příspěvek na zajištění služby"

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

1. zajistit vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2017 v oblasti příspěvek na zajištění služby

T: 19. 12. 2016


2. informovat členy komise pro sociální věci o pověření k hodnocení žádostí o poskytnutí dotací v sociální oblasti

T: 19. 12. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ