Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 44/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská" komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 5 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská"


T: 20. 1. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OPKČ, KS