Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017


č. 45/RMČ/2017


na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"


2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce, včetně návrhu smlouvy


3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů"

T: 31. 1. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OPKČ, OŘEŠ