Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

 

52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 1. 2017

č. 51/RMČ/2017

 

k uzavření dodatku k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s obsahem dodatku k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

podepsat dodatek k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy

T: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14