Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


57. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 4. 2017


č. 230/RMČ/2017


k návrhu na přidělení dotací do výše 50 tis. Kč v "Oblasti 1 - sociální a návazné služby" na roky 2017-2018Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení komise pro sociální věci pověřené hodnocením projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí dotací z programu "Oblast 1 - sociální a návazné služby" (příloha č. 1)


II. s c h v a l u j e


1. přidělení dotace organizaci Tři, o.p.s. na projekt odlehčovací služba pobytová (Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech) ve výši 20 000 Kč na rok 2017 a 20 000 Kč na rok 2018


2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizací Tři, o.p.s. dle vzoru schváleného usnesením č. 65/ZMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení

T: 13. 4. 2017

2. zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s organizací Tři, o.p.s. dle vzoru schváleného usnesením č. 65/ZMČ/2016 ze dne 13. 12. 2016

T: 31. 5. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS