Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 429/RMČ/2017


k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2016 a souhlasu s rozdělením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2016 ve výši 235.511,12 KčRada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


I. s c h v a l u j e


1. Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2016


2. Účetní závěrku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2016


3. návrh na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2016 dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í


s kompenzací ztráty v hospodaření obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2016 ve výši 235.511,12 Kč proti účtu nerozděleného zisku z minulých let, na kterém pak zůstane celkem 1.973.278 Kč


III. b e r e n a v ě d o m í


"Zprávu o provedení namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a. s., dle mandátní smlouvy" ze dne 30. 12. 2016 čj. UMCP 14/16/52232/KT/LIS


IV. u k l á d á

1. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


zveřejnit Výroční zprávu a Účetní závěrku za rok 2016 v souladu s příslušnými právními předpisy


2. Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat rozhodnutí akcionáře dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení


3. představenstvu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. a jeho předsedovi Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit započtení ztráty hospodaření akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2016 ve výši 235.511,12 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let

T: ihned


4. Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Radu městské části Praha 14 o nápravných opatřeních, přijatých Správou majetku Praha 14, a.s., na základě kontrolních zjištění, obsažených ve "Zprávě o provedení namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a. s., dle mandátní smlouvy"

T: 31. 8. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra, Jiří Zajac, představenstvo obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS