Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 430/RMČ/2017


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a budoucím podnájemcem na užívání bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017

T: 30. 6. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o., podnájemce