Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 431/RMČ/2017


k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017

T: 30. 6. 2017

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most s. r. o., podnájemce