Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 437/RMČ/2017


vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy

pozemků parc.č. 1372/1, 1372, 1375/5 a dalších kat.území Hloubětín z funkční plochy OP na území OB, OV, SM, VV, SP, ÚSESRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


podnět na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc.č. 1372/1, 1372, 1375/5 a dalších kat.území Hloubětín z funkční plochy OP na území OB, OV, SM, VV, SP, ÚSES


II. p o ž a d u j e


řešit podaný podnět na změnu územního plánu v oblasti Na Hutích komplexně i s dalšími již podanými podněty územní studií celé lokality


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. postoupit podnět na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc. č. 1372/1, 1372, 1375/5 a dalších kat. území Hloubětín z funkční plochy OP na území OB, OV, SM, VV, SP, ÚSES pořizovateli územního plánu odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

T: 10. 7. 2017


2. sdělit vyjádření MČ Praha 14 žadatelům - vlastníkům pozemku o změnu územního plánu

T: 10. 7. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR