Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 442/RMČ/2017


k návrhu na souhlas se zřízením školního klubu od školního roku 2017/2018 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


___


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zřízením školního klubu od školního roku 2017/2018 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. seznámit Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku ZŠ Šimanovská se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 se zřízením školního klubu od školního roku 2017/2018


2. zajistit předání žádosti o zřízení školního klubu na ZŠ Šimanovská do oddělení rejstříku škol a školských zařízení MHMP

T: 30. 6. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Šimanovská