Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 444/RMČ/2017


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodu a navazující revitalizace"

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodu a navazující revitalizace"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodu a navazující revitalizace"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodu a navazující revitalizace" komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na sluľby "Projekční práce - Vybíralka 25 Z© a M© - Hospodaření s deą»ovou vodu a navazující revitalizace"


T: 10. 7. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘE©