Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


62. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 6. 2017


č. 449/RMČ/2017


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská"

_


___


Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská"


II. r o z h o d l a


o výběru dodavatele Ing. Jana Kabeláče, se sídlem Novodvorská 411, Praha 4, IČ: 12623628, se kterým bude uzavřena smlouva


III. u k l á d á

Mgr. Evě Hradské, ředitelce Základní školy Hloubětínská
zajistit veškeré právní úkony související s vyhodnocením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská"T: 30. 6. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Eva Hradská
Na vědomí: ZŠ Hloubětínská, OPKČ, OŘEŠ