Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 28. 5. 2018


č. 311/RMČ/2018


k návrhu na přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" v roce 2018Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


doporučení komise pro sociální věci pověřené hodnocením projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k poskytnutí dotací z programu "Příspěvek na zajištění služby" (příloha č. 1)


II. s c h v a l u j e

1. přidělení dotací v oblasti "Příspěvek na zajištění služby" dle přílohy č. 1


2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s úspěšnými žadateli uvedenými v příloze č. 1 dle vzoru schváleného usnesením č. 740/RMČ/2017 ze dne 27. 11. 2017


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


1. informovat žadatele o výsledcích dotačního řízení


2. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s úspěšnými žadateli dle vzoru schváleného usnesením č. 740/RMČ/2017 ze dne 27. 11. 2017

T: 30. 7. 2018

3. předložit informaci o výsledcích dotačního programu Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 6. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, KS