Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 518/RMČ/2018


k návrhu na ukončení činnosti komisí Rady městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018Rada městské části Praha 14


I. u k o n č u j e


ke dni 30. 9. 2018 činnost všech komisí Rady městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018


- komise pro výchovu a vzdělávání

- komise bytová

- komise územního rozvoje a životního prostředí

- komise pro sociální věci

- komise pro komunitní plánování a MA 21

- komise majetková

- komise letopisecká

- komise kultury a aktivit volného času

- komise dopravní

- komise bezpečnostní a protidrogová


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat předsedy a tajemníky komisí rady o ukončení činnosti komisí ke dni 30. 9. 2018

T: 14. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS, KT - PO, předsedové a tajemníci komisí