Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 523/RMČ/2018


k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. příležitosti formulované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech v roce 2018 viz. příloha č. 1


2. gestory pro příležitosti definované na Dětském fóru a Veřejných lokálních fórech 2018 viz. příloha č. 1

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, gestoři