Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 525/RMČ/2018


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 nájemci MUDr. Ludmile Daníkové a s uzavřením nájemní smlouvy


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše uvedenému pronájmu nebytových prostor

T: 31. 8. 2018


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická, OPKČ