Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 532/RMČ/2018


k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci

"Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská"

_


___


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci "Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská" mimo reľim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


uzavřít příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci "Přístavba s tělocvičnou pro Z© ©imanovská"


T: ihned


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©