Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 535/RMČ/2018


k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 2, Rochovská 766, 198 00 Praha 9, tedy investiceRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce bytového jádra byt č. 2, Rochovská 766, bytového fondu ve správě MČ Praha 14" na provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 2, Rochovská 766, 198 00 Praha 9, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a. s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek" , dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit vypsání výběrového řízení na provedení nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 2, Rochovská 766, 198 00 Praha 9, tedy investice, Správou majetku Praha 14, a.s., za podmínek stanovených směrnicí mandanta QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"

T: ihned


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OI, OŘEŠ