Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 537/RMČ/2018


k návrhu na souhlas s výpůjčkou stavby, budovy č. p. 67, která je součástí pozemku parc. č. 696, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328 m 2 , k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s výpůjčkou stavby, budovy č. p. 67, která je součástí pozemku parc. č. 696, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328 m 2 , k. ú. Hostavice pro Základní uměleckou školu, Praha 9, Ratibořická 30, IČ: 61385069, se sídlem Ratibořická 1899/30, Horní Počernice, 193 00 Praha


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s. uzavření smlouvy o výpůjčce pro Základní uměleckou školu, Praha 9, Ratibořická 30, a to pro objekt č. p. 67, ul. Baštýřská

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM