Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


88. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 9. 2018


č. 538/RMČ/2018


k zajištění ostrahy školního hřiště v areálu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, společností EUROMAFAS s. r. o., IČO: 27428389Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zajištěním ostrahy bezpečnosti majetku a osob v prostorách areálu školního hřiště příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, situovaného na části pozemků parc. č. 364 ( cca 2400 m2 ), parc. č. 519 (cca 2800 m2 ) a parc. č. 221/388 (cca 160 m2 ), k. ú. Černý Most, ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 u společnosti EUROMAFAS s. r. o., IČO: 27428389, se sídlem Lucemburská 2435/15, Vinohrady, Praha 3, v době ode dne 3. 9. 2018 do dne 31. 10. 2018, za celkovou cenu do 181.500 Kč vč. DPH, a to mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. s c h v a l u j e


zvýšení příspěvku na provoz ve výši 181.500 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


1. zajistit prostřednictvím ředitelky příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 1006 výše uvedenou ostrahu školního hřiště

2. zajistit rozpočtové opatření dle přílohy č. 1

3. zajistit zvýšení příspěvku na provoz ve výši 181.500 Kč příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 1006

T: 4. 9. 2018Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OŘES, OPKČ, Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 1006