Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 686/RMČ/2018


k návrhu na rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s t a n o v u j e


rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


 
Na vědomí: vedoucí odborů, členové ZMČ

 Příloha č. 1

Oblasti působnosti členů Rady MČ Praha 14


Starosta

Mgr. Radek Vondra

• územní rozvoj
• rozpočet, ekonomika


1. Místostarosta

Jiří Zajac

• bytová politika a správa majetku
• správa nemovitého majetku dle mandátní smlouvy SMP14


Místostarostka

PhDr. Zuzana Jelenová

• školství a vzdělávání, včetně školských investic
• získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí
• kultura, sport a volný čas


Místostarostka

Mgr. Irena Kolmanová

• investice
• životní prostředí
• místní Agenda 21
• komunikace a strategické plánování


Místostarosta

Ing. Petr Hukal, DiS

• doprava a dopravní investice
• ochrana veřejného prostoru proti vandalství a vizuálnímu smogu (reklamní zařízení, stavby pro reklamu)


Uvolněný radní

Jaromír Krátký

• informatika, SmartCity
• bezpečnost, prevence kriminality a rizikového chování
• podnikání


Uvolněný radní

Bc. Michal Prager, MBA
• sociální péče a zdravotnictví