Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 687/RMČ/2018


k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru "POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN, Praha 9"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením záměru dle ust. § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon), k záměru " POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN, Praha 9"


II. p o d m i ň u j e


projednávaný záměr "POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN, Praha 9"


- dokončením stavby Městského okruhu v trase Pelc -Tyrolka - MÚK Rybníčky


- zprovozněním mimoúrovňových křižovatek ul. Poděbradská x Průmyslová a ul. Kbelská x Kolbenova


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k oznámení záměru "POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN" odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

T: 30. 11. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, ODOP