Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 688/RMČ/2018


k upraveným soutěžním podmínkám pro vyhlášení soutěže o návrh "revitalizace Centrálního parku Černý Most"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


upravené soutěžní podmínky pro vyhlášení soutěže o návrh "revitalizace Centrálního parku Černý Most" projednané dne 14. 5. 2018 a přijaté usnesením č. 280/RMČ/2018


II. s c h v a l u j e


upravené soutěžní podmínky architektonicko-krajinářské soutěže o návrh "revitalizace Centrálního parku Černý Most" i její vyhlášení


III. o d v o l á v á


Ing. Břetislava Vodáka z členství v porotě pro hodnocení návrhů


IV. j m e n u j e


Mgr. Irenu Kolmanovou novým členem poroty


V. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení


T: 31. 12. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, OPKČ, OŘEŠ