Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 702/RMČ/2018


k návrhu vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14" zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21. 11. 2018 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14"


II. r o z h o d l a


- o vyloučení uchazeče BT-VUSTE spol. s r.o. se sídlem Za humny 1056/2, 161 00 Praha 6, IČ: 453 16 066


- na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele:

Obchodní firma: Cigdus s.r.o.

Sídlo: Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10

IČ: 241 61 969


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

1. zajistit veškeré právní úkony k vyloučení uchazeče BT-VUSTE, spol. s r. o. a k ukončení zadávacího řízení s názvem "Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14"

2. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem

T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.