Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 710/RMČ/2018


k žádosti HOM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s prodejem pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje o výměře 98 m 2 , za účelem sloučení se sousedním pozemkem parc. č. 1064/1, k. ú. Kyje, který je ve vlastnictví žadatele

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru hospodaření s majetkem MHMP


T: 10. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM