Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 713/RMČ/2018


k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, díl č. 119 o výměře 320 m 2 v ul. Borská, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

pořadí nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem zahrádky na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, k. ú. Kyje, díl č. 119

II. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, k. ú. Kyje, díl č. 119 v ul. Borská, s panem Gheorghem Calanceou, bytem XXXXXXXXXXXXX


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760 , parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, díl č. 119 v ul. Borská, k. ú. Kyje s panem Gheorghem Calanceou


T: 10. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ